Deutsch-Russisches Zentrum "IBSK" e.V., Bildungsstätte ABWGD
Stundenplan 2018 -2019      (25.08.2018 - 30.06.2019)  Vorschulgruppen
                           
  8 9 10 11 12 13 14
N Name  15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15
  0 Stunde 1.Stunde 2.Stunde Pause 3.Stunde 4.Stunde 5.Stunde   6.Stunde  
1 Spielgruppe 1a   C101 C101-Musik   C101          
Fr. Reuschling Fr. Önder Fr. Reuschling
Fr. Urikch Fr. Urikch Fr. Urikch
2 Spiegruppe 1b   С 102-Russisch С 102-Russisch   С 103-Musik          
Fr.Michel O Fr.Michel O Fr. Önder
Fr.Michailova Fr.Michailova Fr.Michailova
3 Spielgruppe 2a   С 1 - Russisch C4 - Basteln   B19 Musik С 1 - Russisch        
Fr. Lavrinenko Fr.Quint Fr.Helm Fr. Lavrinenko
Fr. Müller Fr. Müller Fr. Müller Fr. Müller
4 Spielgruppe 2b   C4 - Basteln  С 1 - Russisch   С 1 - Russisch B19-Musik        
Fr.Quint Fr. Lavrinenko Fr. Lavrinenko Fr.Helm
Fr.Mushenkova Fr.Mushenkova Fr.Mushenkova Fr.Mushenkova
5 Spielgruppe 2c   С2-Russisch B19 - Musik   C4 - Basteln С2-Russisch        
Fr. Brunz Fr.Helm Fr.Quint Fr. Brunz
Fr.Ruge Fr.Ruge Fr.Ruge Fr.Ruge
6 Spielgruppe 2d   B19 - Musik С2-Russisch   С2-Russisch C4 - Basteln        
Fr.Helm  Fr. Brunz Fr. Brunz Fr.Quint
Fr.Gubar Fr.Gubar Fr.Gubar Fr.Gubar
7 Spielgruppe 3a   B204-Russisch A210-Musik   B204-Russisch B207-Basteln B19 Musik      
Fr.Genich Fr.Schwabenland Fr.Genich Fr.Workul  Fr.Helm
8 Spielgruppe 3b   A210-Musik В 204 - Russisch   B203- Tanzen B204-Russisch B207-Basteln      
Fr.Schwabenland Fr.Genich Fr.Anikuschkin Fr.Genich Fr.Workul 
9 Spielgruppe 3c   В 202 - Russisch В 202 - Russisch   A210 - Musik B203- Tanzen C4 - Basteln      
Fr. Szebrat Fr. Szebrat Fr.Schwabenland Fr.Anikuschkin Fr.Quint
10 Spielgruppe 3d   B207-Basteln В 203 - Tanzen   В 202 - Russisch В 202 - Russisch A210 - Musik      
Fr.Workul  Fr.Anikuschkin Fr. Szebrat Fr. Szebrat Fr.Schwabenland
11 Spielgruppe 4a   A210 - Musik В 203 - Tanzen В 206 - Russisch   B207-Basteln В 206 - Logik В 206 - Russisch      
Fr.Schwabenland Fr.Anikuschkin Fr.Felsinger Fr.Workul  Fr.Felsinger Fr.Felsinger
12 Spielgruppe 4b   В 206 - Russisch B207-Basteln   В 206 - Russisch A210 - Musik В 203 - Tanzen      
Fr.Felsinger Fr.Workul  Fr.Felsinger Fr.Schwabenland Fr.Anikuschkin
  0 Stunde 1.Stunde 2.Stunde Pause 3.Stunde 4.Stunde 5.Stunde 6.Stunde  
N. Name  15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15
  8 9 10 11 12 13 14
                           
Datum, Unterschrift                                                                                                     O.Royak, Vorsitzende
                           
Deutsch-Russisches Zentrum "IBSK" e.V., Bildungsstätte ABWGD
Stundenplan 2018-2019       (25.08.2018 - 30.06.2019)
Schulgruppen
                           
  8 9 10 11 12 13 14
N Name  15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15
  0 Stunde 1.Stunde 2.Stunde Pause 3.Stunde 4.Stunde 5.Stunde   6.Stunde  
13   Stufe 1a   A202-Russisch Bibl-Tanzen B-101 Musik   B108-Logik A202-Russisch A112-Kunst      
Fr. Kraft Fr. Önder Fr.Jungmann Fr.Basina Fr. Kraft Fr.Knoll
14  Stufe 1b   A202-Russisch C 104 - Musik   A112-Kunst Bibl-Tanzen A202-Russisch      
Fr. Kraft Fr.Shevchenko Fr.Knoll Fr. Önder Fr. Kraft
15 Stufe 1c   C 104 - Musik A202-Russisch   A202-Russisch A112-Kunst Bibl-Tanzen   B101 Schach  
Fr.Shevchenko Fr. Kraft Fr. Kraft Fr.Knoll Fr. Önder Hr.Trenin
16 Stufe 2a   A203-Russisch B103-Tanzen   C-103-Kunst B101-Musik A203-Russisch      
Fr. Riedel Fr. Leschenko Fr. Fleck Fr. Jungmann Fr. Riedel
17 Stufe 2b   B101-Musik A203-Russisch   B103-Tanzen A203-Russisch C103- Kunst      
Fr. Jungmann Fr. Riedel Fr. Leschenko Fr. Riedel Fr. Fleck
18 Stufe 2c   A206-Russisch A 112- Kunst   A206-Russisch B103-Tanzen B-101 Musik      
Fr. Roth Fr.Knoll Fr. Roth Fr. Leschenko Fr. Jungmann
19 Stufe 2d   A112-Kunst A206-Russisch   B101-Musik A206-Russisch B103-Tanzen   B207 -Theater  
Fr.Knoll Fr. Roth Fr. Jungmann Fr. Roth Fr. Leschenko Fr.Workul
20 Stufe 3a   C103-Kunst D9 -Tanzen   A204 Russisch B106-Musik A204-Russisch   B101 Schach  
Fr. Fleck Fr. Perlova Fr. Uschakov Fr. Schulz Fr. Uschakov Hr.Trenin
21 Stufe 3b   A204-Russisch C103-Kunst   B106 - Musik A204-Russisch D9 -Tanzen   A204-Theater  
Fr. Uschakov Fr. Fleck Fr. Schulz Fr. Uschakov Fr. Perlova Fr.Ushakov
22 Stufe 3с   A204 Russisch D9 -Tanzen A204 Russisch   B106 - Musik C 103 -Kunst B108-Logik   D108 Technik  
Fr. Uschakov Fr. Perlova Fr. Uschakov Fr. Schulz Fr. Fleck Fr. Basina Hr.Korolchuk
23 Stufe 4a   B106 - Musik D20-Malen A111 - Russisch   D8 Tanzen A111 - Russisch C104-Musik      
Fr. Schulz Fr. Hergert Fr.Neumann Fr. Titel Fr.Neumann Fr.Shevchenko  
24 Stufe 4b   B105-Engl. A111 - Russisch D8 Tanzen   A111 - Russisch C104-Musik D20 -Malen      
Fr. Mokruschin Fr.Neumann Fr. Titel Fr.Neumann Fr.Shevchenko Fr.Hergert  
      0 Stunde 1.Stunde 2.Stunde Pause 3.Stunde 4.Stunde 5.Stunde   6.Stunde  
N. Name  15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45    
  8 9 10 11 12 13  
                           
Datum, Unterschrift                                                                                              O.Royak, Vorsitzende
                           
Deutsch-Russisches Zentrum "IBSK" e.V., Bildungsstätte ABWGD
Stundenplan 2017-2018        (26.08.2017 - 30.06.2018)
Schulgruppen
                           
    8 9 10 11 12 13 14
N Name  15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15
      0 Stunde 1.Stunde 2.Stunde Pause 3.Stunde 4.Stunde 5.Stunde 6.Stunde    
25 Stufe 5 a   B108 Logik A205-Russisch A205-Russisch   A205-Engl D8 Tanzen B106-Musik A205 - Theater    
Fr. Basina Fr.Korolchuk Fr.Korolchuk Fr. Mokruschin Fr. Titel   Fr. Schulz Fr.Korolchuk    
26 Stufe 5 b   B108 Logik D8-Tanzen B106-Musik   D20-Malen A205-Russisch A205-Russisch A205 - Theater    
Fr. Basina Fr. Titel Fr. Schulz Fr. Hergert Fr.Korolchuk Fr.Korolchuk Fr.Korolchuk    
27 Stufe 6   D20-Malen B108-Logik D108-Russisch   D108-Russisch D20-Malen Aula-Tanzen D108 - Тheater    
Fr. Hergert Fr.Basina Fr.Riebel Fr.Riebel Fr. Hergert Fr.Bopp Fr.Riebel    
28 Stufe 7   D20-Malen B108 Logik D20-Malen   Aula-Tanzen B 105 - Russisch B 105 - Russisch B106 - Theater    
Fr. Hergert Fr. Basina Fr. Hergert Fr.Bopp Fr.Massee Fr.Massee Fr.Schulz    
29 Stufe 9        Aula-Tanzen B108-Logik   C104- Musik D108-Russisch D108-Russisch   C 104 - Singen  
Fr.Bopp Fr. Basina Fr.Shevchenko Fr.Riebel Fr.Riebel   Fr.Shevchenko  
   Aula-Tanzen                                  
Fr.Bopp    
30 Stufe 10      B106-Theatr B 105 - Russisch   B 105 - Russisch Aula-Tanzen                  
Fr.Schulz Fr.Massee Fr.Massee Fr.Bopp    
31 AG für alle   B105-Engl. B105-Engl. Aula-Tanzen   B105-Engl. B108 Logik D8 Tanzen           
Fr. Mokruschin Fr. Mokruschin Fr.Bopp Fr. Mokruschin Fr. Basina   Fr. Titel    
      0 Stunde 1.Stunde 2.Stunde Pause 3.Stunde 4.Stunde 5.Stunde   6.Stunde  
N. Name  15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45   15 30 45    
  8 9 10 11 12 13  
                           
Datum, Unterschrift                                                                                              O.Royak, Vorsitzende